ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพัฒนวัลย์ สุวรรณวรชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง
ครู ค.ศ ๑
นางทิฆัมพร ศรีทอง
ครู ค.ศ ๒
ว่าง
ครู ค.ศ.๑
นางสาวกันยา บุญช่วย
ครู ค.ศ.๑
นางสาวณภัทรนันท์ ใจกว้าง
ครู ค.ศ.๑
นางสาวอุมาภรณ์ เกิดรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางประทุม คำแหง
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณเฑียน ศิริมนูญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชนา เขียวน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัยชนก เอ่งฉ้วน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก