ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายสนิท จุรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพจน์ ปัญญาวี
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายภาณุพงษ์ ไหวพริบ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายพิษณุ แก้วลูก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเฉลิมพร อมรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายพรศักดิ์ พลจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ