ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายประกอบ มาศโอสถ
ปลัด อบต.เพหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5841364
นายสุชาติ ไชยขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาพร เอ่งฉ้วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนงเยาว์ ทองเสน
นักทรัพยากรบุคคล
นายอิบรอหีม​ หลีสอ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศรัณชกร ขุนจันทร์
นิติกร
นางสาวสวลักษณ์ ทองมาก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพิน ศรีเมือง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุภาพร เกิดรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายประจัด เขียวน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสลิตา ทวนสกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวทิพานันท์ พูลเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรรณโชค​ บุญช่วย
ยาม
นายถาวร​ เอ่งฉ้วน
คนงานทั่วไป
นางราย จันทร์ส่งแสง
แม่บ้าน