ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
สภา อบต.
 
นายพิสัย ศรีเมือง
ประธานสภา อบต.
นายอาคม ชูมณี
รองประธานสภา อบต.
นายประกอบ มาศโอสถ
เลขานุการสภา อบต.
นายพจพงษ์ ใจเกลี้ยง
สมาชิก อบต. หมู่ ๑
นางจรวยพร รอดภัย
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
นายศรชัย ทองเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ ๓
นายอาคม ชูมณี
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายพิสัย ศรีเมือง
สมาชิก อบต. หมู่ ๕
นายซ้วน สมมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ ๖
นายอารี สุวรรณ์มณี
สมาชิก อบต. หมู่ ๗
นายสาคร ณ นคร
สมาชิก อบต. หมู่ ๘
นายสมมาตร เขียวน้อย
สมาชิก อบต. หมู่ ๙