ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
   

วิสัยทัศน์
ตำบลเพหลาน่าอยู่  มุ่งสู่การศึกษา รักษาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

     
     
   

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร ควบคู่กับการพัฒนา พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     
              
   

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

5. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น