ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3263599
นางธันยพร บุญเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 061-2363882
นายไสว ดินแดง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7871358
ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงค์ รอดภัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2291842