ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาวฐิติรัตน์​ การแข็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัตนันน์ ฉายารักษ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสายสุณีย์ ศักดิ์พรหม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมนทิยา พลเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
​ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกมนชนก​ ศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ