ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
   

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิก  

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน คลิก 

๑ URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

URL ที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ คือ www.phala.go.th คลิก

๒ การติดตั้ง banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

มีการจัดแสดง banner ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน คลิก

๓ การจัดทำดัชนีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๑ ดัชนีรวม ด้านล่าง

๓.๒ ดัชนีประจำแฟ้ม 

๔. การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ จัดแสดงในศูนย๘้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๗ (๑) โครงสร้าง การจัดการในองค์กรในการดำเนินงาน คลิก

มาตรา ๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ คลิก

มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ คลิก

มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ คลิก

มาตรา ๙ (๘) ประกาศ กขร. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส

(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ คลิก

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ คลิก

(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) ตามแบบ สขร. ๑ คลิก

ารให้บริการประชาชน

(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน คลิก

(๓) ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน คลิก

(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คลิก

การบริหารงานของหน่วยงาน

(๒) วิสัยทัศและพันธกิจของหน่วยงาน คลิก (ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 43)
http://www.phala.go.th/detail.php?id=523
http://www.phala.go.th/detail.php?id=809
 

(๓) แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน คลิก

การบริหารงบประมาณ

 - แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก

การบริหารงานบุคคล

(๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(๒) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 

(๓) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร

การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๑) หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

มาตรา ๙ (๘) ประกาศ กขร. เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง คลิก

๕ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ มีช่องทาง คลิก
http://www.phala.go.th/news.php?cat_id=43
http://www.phala.go.th/contacts/?scon_id=6

๕.๒ สรุปผล คลิก

๖. สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๖.๑ มีการจัดเก็บสถิติ คลิก

๖.๒ สรุปผล คลิก

๗. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

๗.๑ มีการสำรวจ คลิก

๗.๒ สรุปผล คลิก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565